BPA for kommuner

BPA for kommuner

Alle kommuner i Norge har en plikt etter Helse- og omsorgstjenesteloven å tilby BPA som en del av sine tjenester. Kommunen har det overordnede forvaltningsansvaret for BPA-tjenesten uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret eller hvordan tjenestene er organisert. De har også ansvar for at gjeldende lovverk følges.

 

Andre aktører eller bruker selv kan være arbeidsgiver

Kommunene står fritt til å inngå avtaler med andre aktører eller med bruker selv om å være arbeidsgiver. Kommunen må sørge for at de til enhver tid følger gjeldende lover og regler. Dette skal gjøres gjennom en skriftlig avtale mellom kommunen og leverandør. Denne avtalen regulerer kravet til kvalitet, forpliktelser, rapportering, dokumentasjon og så videre.

 

Kommunen skal sikre at ordningene følger lovverket

Tilsyn føres av kommunen for å sikre tilstrekkelig informasjon om driften av BPA-ordningene organiseres på en slik måte at lovverket følges.