Hvordan får du BPA?

Fra 1.1.2015 ble BPA en rettighet i Norge. Alle med behov for bistand har rett til å få kommunens bistandstjenester organisert som BPA dersom man oppfyller bestemte kriterier. For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. Rettighetsfestingen av BPA er begrunnet i et ønske om å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd. 

For å få tjenesten må du søke din kommune eller bydel om tjenestetilbudet. Informasjon om søknadsprosessen finner du på din kommunes nettside eller ved å henvende deg til kommunen.
BPA Nord hjelper deg gjerne gjennom hele søknadsprosessen.

Ved innlevering av søknad bør man alltid definere egne behov for praktisk og personlig bistand. Søknaden utarbeides detaljert og konkret. Bruk tid på å synliggjøre grundig alle oppgaver av personlig og praktiske behov, og den tilrettelegging som må til for å kunne delta på aktiviteter i ditt hjem og utenfor hjemmet. Søknaden bør gjenspeile dine daglige, ukentlige, månedlige og årlige behov slik at det kan vurderes et gjennomsnittlig timebehov per uke. 

Søknaden sendes tildelingsmyndighet i din kommune. Kommunen plikter å gi skriftlig avgjørelse på vurdering av din søknad. Begrunnelse skal fremkomme i brevet, samt informasjon om klageadgang og klagefrist

Kommunen innhenter opplysninger som er nødvendig for å vurdere din søknad. De vil vurdere din søknad opp mot hva, når, hvor, hvordan, hvor mye og ofte du har fremlagt i din søknad. I forkant av søknadsprosessen forventer man at du har satt deg grundig inn i BPA-ordningen og hva som kreves dersom man ønsker denne tjenesten. 

Dersom du ikke er fornøyd med vurderingen og bestemmelsen i vedtaket, har du rett til å klage. Klagen sendes kommunen, som vil vurdere saken din på nytt. Dersom klagen ikke tas til følge, går den videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Når du har fått BPA-vedtak fra kommunen, kan du administrere hele ordningen selv, eller du kan velge BPA Nord som støttespiller. Som arbeidsleder er du som bestemmer hvilke assistenter du vil ansette. Det er opp til deg å velge hvordan du vil disponere timene du har fått vedtak på. Dersom du selv ikke ønsker å være arbeidsleder kan en representant for BPA Nord være det for deg.