Informasjon

BPA Nord til tjeneste

Vi i BPA Nord ønsker at alle i landsdelen skal få være helt sjef i sin egen hverdag. Siden 2014 har vi gjennom Privat Omsorg Nord tilbudt denne tjenesten i nordnorske hjemDa etterspørselen etter våre tjenester har økt betydelig de siste årene, har vi valgt å etablere oss i en helt egen BPA-drakt, nemlig BPA Nord. Velkommen til oss!

BPA Nord er en lokal leverandør av BPA tjenester i Nord-Norge. Vi har som mål å være lett tilgjengelig for våre kunder og arbeidsledere i deres hverdag. Arbeidsledere tilknyttet BPA Nord vil sammen med våre koordinatorer bygge opp den tjenesten de ønsker. Med lokale kontorer vil koordinatorene være lett tilgjengelig for møter på telefon, via e-post eller hjemmebesøk. Når utfordringer oppstår eller oppgaver skal løses vil du som arbeidsleder alltid kunne stole på at vi i BPA Nord løser dette sammen med deg.

BPA Nord til tjeneste

Vi i BPA Nord ønsker at alle i landsdelen skal få være helt sjef i sin egen hverdag. Siden 2014 har vi gjennom Privat Omsorg Nord tilbudt denne tjenesten i nordnorske hjemDa etterspørselen etter våre tjenester har økt betydelig de siste årene, har vi valgt å etablere oss i en helt egen BPA-drakt, nemlig BPA Nord. Velkommen til oss!

BPA Nord er en lokal leverandør av BPA tjenester i Nord-Norge. Vi har som mål å være lett tilgjengelig for våre kunder og arbeidsledere i deres hverdag. Arbeidsledere tilknyttet BPA Nord vil sammen med våre koordinatorer bygge opp den tjenesten de ønsker. Med lokale kontorer vil koordinatorene være lett tilgjengelig for møter på telefon, via e-post eller hjemmebesøk. Når utfordringer oppstår eller oppgaver skal løses vil du som arbeidsleder alltid kunne stole på at vi i BPA Nord løser dette sammen med deg.

Bistand i den daglige driften

Som arbeidsleder av en BPA-ordning har du påtatt deg ansvar for å lede den daglige driften av ordningen og de ansatte tilknyttet den. Oppgavene er mange og lovverket er stort og omfattende. BPA Nord har mange års erfaring med å levere disse tjenestene. I samråd med oss kan vi bistå deg i den daglige driften, slik at du får mer tid til din hverdag. Samtidig kan du være trygg på at de administrasjonsoppgavene vi har påtatt oss blir utført i tråd med dine ønsker og behov.

Bistand i den daglige driften

Som arbeidsleder av en BPA-ordning har du påtatt deg ansvar for å lede den daglige driften av ordningen og de ansatte tilknyttet den. Oppgavene er mange og lovverket er stort og omfattende. BPA Nord har mange års erfaring med å levere disse tjenestene. I samråd med oss kan vi bistå deg i den daglige driften, slik at du får mer tid til din hverdag. Samtidig kan du være trygg på at de administrasjonsoppgavene vi har påtatt oss blir utført i tråd med dine ønsker og behov.

Bistand med organisering av BPA

Vi har mange års erfaring i organisering av BPA. Koordinatorene i BPA Nord kan bistå deg med oppstart av tjenesten, rekruttering, intervjuer, kontraktskriving, utarbeidelse av turnus, planlegge ferieavvikling, søke etter ferievikarer, gjennomføre personalmøter, følge opp ansatte og mange andre oppgaver som kan oppstå når man leder sin egen ordning.
Vi vil etterstrebe å gi deg god service, være fleksibel og innby til godt samarbeid. Vi er der for deg, vi bistår når du har behov. I lag kan vi gjøre en forskjell!

Bistand med organisering av BPA

Vi har mange års erfaring i organisering av BPA. Koordinatorene i BPA Nord kan bistå deg med oppstart av tjenesten, rekruttering, intervjuer, kontraktskriving, utarbeidelse av turnus, planlegge ferieavvikling, søke etter ferievikarer, gjennomføre personalmøter, følge opp ansatte og mange andre oppgaver som kan oppstå når man leder sin egen ordning.
Vi vil etterstrebe å gi deg god service, være fleksibel og innby til godt samarbeid. Vi er der for deg, vi bistår når du har behov. I lag kan vi gjøre en forskjell!

Kostnader og egenandel

Kommunen innvilger deg et visst antall timer per uke i vedtak med tjenesten BPA. Kommunen dekker utgifter til disse timene gjennom en tjenestekonsesjon de har med leverandør av tjenesten, for eksempel BPA Nord.

Denne summen dekker blant annet:

  • Lønn og pensjon til assistenter
  • Sosiale kostnader
  • Forsikring

Det kan også være av stor betydning å sjekke hvilket lønnsnivå de ulike leverandørene tilbyr sine ansatte, slik at du kan velge den leverandøren som gir dine assistenter de beste lønns- og arbeidsvilkår.

Egenandel tilknyttet tjenester
Kommunen kan selv fastsette regler for egenandel tilknyttet tjenester, eksempelvis innen praktisk bistand og opplæring. Egenandelen er knyttet til den personen som mottar tjenesten. Hvilke tjenester som omfattes av egenandel vil du bli informert om av kommunen du tilhører. Det er aldri egenandel
på tjenester til personlig stell og egenomsorg.

Egen driftskonto
Leverandørene av BPA har ulike regler for hva de dekker av dine utgifter som arbeidsleder. BPA Nord tilbyr sine arbeidsledere egen driftskonto som kan dekke mat, inngangsbilletter, reiseutgifter, med mer for assistentene.

Kostnader og egenandel

Kommunen innvilger deg et visst antall timer per uke i vedtak med tjenesten BPA. Kommunen dekker utgifter til disse timene gjennom en tjenestekonsesjon de har med leverandør av tjenesten, for eksempel BPA Nord.

Denne summen dekker blant annet:

  • Lønn og pensjon til assistenter
  • Sosiale kostnader
  • Forsikring

Det kan også være av stor betydning å sjekke hvilket lønnsnivå de ulike leverandørene tilbyr sine ansatte, slik at du kan velge den leverandøren som gir dine assistenter de beste lønns- og arbeidsvilkår.

Egenandel tilknyttet tjenester
Kommunen kan selv fastsette regler for egenandel tilknyttet tjenester, eksempelvis innen praktisk bistand og opplæring. Egenandelen er knyttet til den personen som mottar tjenesten. Hvilke tjenester som omfattes av egenandel vil du bli informert om av kommunen du tilhører. Det er aldri egenandel
på tjenester til personlig stell og egenomsorg.

Egen driftskonto
Leverandørene av BPA har ulike regler for hva de dekker av dine utgifter som arbeidsleder. BPA Nord tilbyr sine arbeidsledere egen driftskonto som kan dekke mat, inngangsbilletter, reiseutgifter, med mer for assistentene.

Timekonto og fleksibilitet

Innvilgede timer i vedtak er verdifulle ressurser som du som arbeidsleder må forvalte etter ditt behov. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal gi deg rom til å kunne legge opp tjenestene slik du ønsker. BPA gir deg mulighet til fleksibilitet i hverdagen, til å foreta reiser og andre behov som måtte være tilstede.

Timekonto og fleksibilitet

Innvilgede timer i vedtak er verdifulle ressurser som du som arbeidsleder må forvalte etter ditt behov. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal gi deg rom til å kunne legge opp tjenestene slik du ønsker. BPA gir deg mulighet til fleksibilitet i hverdagen, til å foreta reiser og andre behov som måtte være tilstede.

Spare opp timer

Timer kan spares opp i en timekontobank innenfor vedtakets rammer. I vedtaket fra kommunen fremkommer det hva innvilgede timer skal brukes til og i hvilken grad det er mulighet for fleksibilitet. De oppsparte timene må være benyttet i inneværende år og kan ikke overdras til neste år.  Arbeidsleder forplikter seg til å ha nøyaktig oversikt over brukte og ubrukte timer.

Spare opp timer

Timer kan spares opp i en timekontobank innenfor vedtakets rammer. I vedtaket fra kommunen fremkommer det hva innvilgede timer skal brukes til og i hvilken grad det er mulighet for fleksibilitet. De oppsparte timene må være benyttet i inneværende år og kan ikke overdras til neste år.  Arbeidsleder forplikter seg til å ha nøyaktig oversikt over brukte og ubrukte timer.

Bytte av leverandør

Arbeidsledere som har vedtak om BPA og er tilknyttet en kommune som har avtaler med offentlige eller private leverandører, kan bytte leverandør etter eget ønske. Arbeidsledere må selv ta kontakt med de ulike tilbyderne av tjenesten for å få innsikt i hva de kan tilby deg som arbeidsleder.

Leverandørene er forpliktet til å sørge for en smidig overgang og gjennomføre virksomhetsoverdragelse mellom bedriftene. De assistentene du har i ditt team har rett til å følge med over til ny leverandør med samme arbeids- og lønnsvilkår.

Bytte av leverandør

Arbeidsledere som har vedtak om BPA og er tilknyttet en kommune som har avtaler med offentlige eller private leverandører, kan bytte leverandør etter eget ønske. Arbeidsledere må selv ta kontakt med de ulike tilbyderne av tjenesten for å få innsikt i hva de kan tilby deg som arbeidsleder.

Leverandørene er forpliktet til å sørge for en smidig overgang og gjennomføre virksomhetsoverdragelse mellom bedriftene. De assistentene du har i ditt team har rett til å følge med over til ny leverandør med samme arbeids- og lønnsvilkår.

Hvordan bytte leverandør?

Du kontakter din tildelingsenhet i kommunen og informerer dem om ditt ønske om å bytte leverandør. Tildelingsenheten starter prosessen med å informere nåværende leverandør om ditt ønske, og kontakter deretter ny leverandør med beskjed om at du ønsker overgang.

 

Leverandørene, arbeidsleder og assistenter avholder et virksomhetsoverdragelsesmøte der de ansatte blir informert om deres rettigheter og sikre at de får samme lønnsvilkår hos ny arbeidsgiver. Assistentene har 14 dagers reservasjonsfrist etter møtet til å avslå tilbud om å bli med videre til ny arbeidsgiver.

Hvordan bytte leverandør?

Du kontakter din tildelingsenhet i kommunen og informerer dem om ditt ønske om å bytte leverandør. Tildelingsenheten starter prosessen med å informere nåværende leverandør om ditt ønske, og kontakter deretter ny leverandør med beskjed om at du ønsker overgang.

 

Leverandørene, arbeidsleder og assistenter avholder et virksomhetsoverdragelsesmøte der de ansatte blir informert om deres rettigheter og sikre at de får samme lønnsvilkår hos ny arbeidsgiver. Assistentene har 14 dagers reservasjonsfrist etter møtet til å avslå tilbud om å bli med videre til ny arbeidsgiver.

Kontakt oss

Vakttelefon for alle kommuner
Telefon: 406 22 364

Tromsø: Strandvegen 106
Telefon: 917 22 384

Harstad: Mølnholtet  42
Telefon: 917 10 017 

Narvik: Teknologiveien 12
Telefon: 414 60 075

Alta: Follumsvei 1
Telefon: 909 57 317

l

post@bpa-nord.no

Kontakt oss

Vakttelefon for alle kommuner
Telefon: 406 22 364

Tromsø: Strandvegen 106
Telefon: 917 22 384

Harstad: Mølnholtet 42
Telefon: 917 10 017

Alta: Follumsvei 1
Telefon: 909 57 317

post@bpa-nord.no